การแสดงชุดโขน ( CD ) The Khon (Masked Play)
สอบถามรายละเอียดโทร: 081 - 165 1459

การแสดงชุดโขน ( CD ) The Khon (Masked Play) 3 - 4 Shows นักแสดง 4-6 คน

  • รำโขนยกรบ (รามเกียรติ์)
  • รำหนุมานจับนางเบญจกาย
  • รำเมขลารามสูร ี