รําไทย 4 ภาค : Thai Dance 4 Region
สอบถามรายละเอียดโทร: 081 - 165 1459


การแสดงชุดหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของนาฏศิลป์ไทย ก็คือ “ระบำสี่ภาค” ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เป็นการแสดงที่สวยงามอีกชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นลีลาท่ารำ ตลอดจนสำเนียงดนตรี การแต่งกาย และอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ถึงแม้จะอยู่คนละภาคกัน อาจต่างซึ่งสำเนียงภาษา ขนบธรรมเนียม ศาสนา และวัฒนธรรม

ราคาแบบเปิดเพลงการแสดง 4 โชว์ นักแสดงนางรํา

  • 4 คน
  • 6 คน
  • 7 คน
  • 8 คน

ราคาแบบดนตรีสดแสดง นักดนตรี 4 คน -ระนาดเอก,ระนาดทุ้ม,กลองตะโพน,
ประกอบจังหวะ (ฉิ่ง,กรับ) นักแสดงนางรํา รวมนักดนตรี

  • 8 คน (นางรํา 4 คน)
  • 10 คน (นางรํา 6 คน)
  • 12 คน (นางรํา 8 คน)